opc_loader
Print deze pagina:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onderhoudsproducten Online.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Onderhoudsproducten Online.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Onderhoudsproducten Online.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Onderhoudsproducten Online.nl zijn vrijblijvend en Onderhoudsproducten Online.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Onderhoudsproducten Online.nl. Onderhoudsproducten Online.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Onderhoudsproducten Online.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per iDEAL, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Onderhoudsproducten Online.nl.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Onderhoudsproducten Online.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Onderhoudsproducten Online.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Onderhoudsproducten Online.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Onderhoudsproducten Online.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door bedrijfsnaam.


Artikel 4. Levering
4.1 De door Onderhoudsproducten Online.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Onderhoudsproducten Online.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Onderhoudsproducten Online.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Onderhoudsproducten Online.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Onderhoudsproducten Online.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Onderhoudsproducten Online.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Onderhoudsproducten Online.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Onderhoudsproducten Online.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct hetzij indirect, waaronder inbegrepen bedrijfs- en milieuschade, gevolgschade en immateriële schade, welke de wederpartij of derden mochten lijden ter zake van de geleverde producten.
7.5 Onderhoudsproducten Online.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van: verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud e.d.
7.6 Onderhoudsproducten Online.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan.
7.7 De aansprakelijkheid van Onderhoudsproducten Online.nl is in ieder geval beperkt tot niet verwerkte goederen door de wederpartij of een derde (de klant van de wederpartij). Voor verwerkte goederen in de ruimste zin des woords goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc. kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
7.8 Indien de wederpartij Onderhoudsproducten Online.nl aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Onderhoudsproducten Online.nl uit eigen beweging binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade te informeren omtrent de aard, omvang en oorzaak van de schade alsmede Onderhoudsproducten Online.nl uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.


Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Onderhoudsproducten Online.nl producten aan de afnemer levert, is Onderhoudsproducten Online.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Onderhoudsproducten Online.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Onderhoudsproducten Online.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Onderhoudsproducten Online.nl in behandeling te worden genomen.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Onderhoudsproducten Online.nl, dan wel tussen Onderhoudsproducten Online.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Onderhoudsproducten Online.nl, is Onderhoudsproducten Online.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Onderhoudsproducten Online.nl.


Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Onderhoudsproducten Online.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Onderhoudsproducten Online.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Onderhoudsproducten Online.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Onderhoudsproducten Online.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Onderhoudsproducten Online.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Onderhoudsproducten Online.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Onderhoudsproducten Online.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Onderhoudsproducten Online.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Onderhoudsproducten Online.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Onderhoudsproducten Online.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Onderhoudsproducten Online.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.